mas-online.nl

Privacy statement

Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen,
 • niet met anderen zullen delen,
 • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@MAS-online.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.mas-online.nl van Management Audit Services (MAS). MAS is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

 1. Gebruik van onze diensten
  Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door MAS bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.
 2. Communicatie
  Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
 3. Formulieren
  De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aangaan van overeenkomsten of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld voor:
 • het aanmelden voor opleidingen,
 • het stellen van vragen over cursussen,
 • het reageren op gevolgde trainingen.

De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt, bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt MAS uw persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

MAS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op computers van MAS verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd, lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan info@MAS-online.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen

MAS stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is:
Management Audit Services

Mevrouw I.E.T. Donker
Postbus 1473
3600BL Maarssen

 

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen per post gesteld worden of per e-mail via info@MAS-online.nl

Deze privacyverklaring is opgesteld op 20 mei 2020.